Agentura ochrany přírody: Povolování létání s drony

Je provoz „dronů“ na území ZCHÚ omezen a proč?

Jakékoliv letuschopné bezpilotní zařízení vydává nepřirozené zvuky, které (kromě vlastního pohybu zařízení ve vzduchu) mohou rušit volně žijící živočichy, a na jaře pak zejména hnízdící ptáky. Tato zařízení tak mohou představovat z hlediska ochrany zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) a přírody obecně problém. 

Na provoz tzv. dronů a dalších letuschopných bezpilotních zařízení na území ZCHÚ se proto vztahují určitá omezení, a to i u těch nejmenších a nejjednodušších zařízení, která jsou na trhu dostupná.

Jak mám postupovat, pokud chci „dron“ provozovat v ZCHÚ?

Pokud zamýšlíte na území ZCHÚ provozovat jakékoli letuschopné bezpilotní zařízení, potřebujete v prvé řadě případná povolení Úřadu pro civilní letectví. V případě, že záměr provozu letuschopného bezpilotního zařízení bude v dané lokalitě v rozporu se zájmy ochrany přírody, budete potřebovat další nezbytné povolující akty vydávané příslušným orgánem ochrany přírody. Mezi těmito povolujícími akty lze jmenovat např. druhovou výjimku ve smyslu § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) nebo povolení dle § 5b odst. 1 ZOPK, kterým se stanoví odchylný postup při ochraně ptáků. V závislosti na charakteru letu a zamýšlené trase mohou být však potřeba jiné specifičtější povolující akty. Pokud zamýšlíte v ZCHÚ provozovat dron s maximální vzletovou hmotností větší než 25 kg, nebo pokud účel zamýšleného letu je jiný než soutěžní, sportovní či rekreační (typicky půjde o účely výdělečné, experimentální a výzkumné), je dle čl. 8 leteckého předpisu Pravidla L2, Doplněk X – Bezpilotní systémy třeba získat povolení Úřadu pro civilní letectví. Vydání tohoto povolení je vázáno na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.

K vydávání všech těchto povolujících aktů je na území chráněných krajinných oblastí (mimo CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce), národních přírodních rezervací, národních přírodních památek (mimo území národních parků a vojenských újezdů, CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce) příslušná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR („AOPK ČR“).

Pro určení, zda k realizaci zamýšleného letu bude nutné získání dalších povolujících aktů, je třeba disponovat odbornými znalostmi o konkrétní lokalitě. Záměr provozovat jakékoliv letuschopné bezpilotní zařízení proto doporučujeme předem diskutovat s příslušným Regionálním pracovištěm AOPK ČR.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/statni-sprava/vybrane-spravni-agendy/povolovani-letani-s-drony/